گزارش کار آزمایش های علوم تجربی دهم

آزمایشگاه علوم تجربی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی 

غذاهای پشتیبان رشد بدن
رسوب شناور
نی غواص
میزان گاز حل شده در یک نوشابه
زعفران اصل یا رنگ زرد تقلبی
تعیین چگالی مواد
ویتامین C در میوه ها و سبزی ها
شناوری
تخمیر (تنفس بی هوازی)
کربن دی اکسید در هوای بازدمی
نیروی بین ذرات

 

رایگاندانلود فایل PDF

 

منبع : گاما