متقدّم

خاصّه

خوض

سمع

جماعتی

سبقت

جهد کن

پند مده

بگریز

وجهی

محاوراتی

استراق

مداخلت

چنگ در وی زن

مداخله

از دست مگذار

سوال

وجه

طعن