کاتالیزگر ها موادی هستن که به انجام واکنش سرعت میبخشن و در آخر خودشون بدون تغییر باقی می مونن 

کاتالیزگر ها موجب کاهش انرژی فعال سازی واکنش شده و واکنش با سرعت بیشتری شروع به انجام می کند

همچنین سبب کاهش آلودگی های محیط زیست میشود.

 

درمعادله ی شیمیایی زیر کدام جزء کاتالیز گر است ؟
A+B+C------C+D+F

c چون در پایان واکنش دست نخورده و بدون تغییر باقی می ماند.