موسسه ساتال

مرکز آموزش ، پژوهش و توسعه کسب و کار

پسوند -ness

The Suffix -ness

از پسوند .برای تبدیل صفت به اسم استفاده میشود -ness

 

کیفیت یا حالیت :(-ness) معنی پسوند

 

:مثال

صفت معنی اسم معنی
happy

خوشحال

happiness خوشحالی
dry

خشک

dryness

خشکی

dark تاریک

darkness

تاریکی

sudden ناگهانی suddenness تندی
deaf

کر

deafness

ناشنوایی

sad

غمگین

sadness اندوه
ready آماده readiness

آمادگی

 

نکته: برای صفت های بیش از یک سیلابی که آخرشان y است به i تبدیل میشود .

ساتال تیم