»
🤳🏻 واژه های مهم املایی...!

گزاردن : به جا آوردن
گذاردن : قرار دادن


فارغ : آزاد
فراغ : آسایش


تأویل : تفسیر
تعدیل : مدد خواهی


مستور : پوشیده
مسطور : نوشته شده


خاستن : بلند شدن
خواستن : طلبیدن


مباهات : سر افزاری
مباحات : کار های مشروع


طبع : سرنوشت
تبع : پیروان


صور : برق
سور : جشن


غدر : فریب
قدر : ارزش


اهتزاز : شادی
احتزاز : بریدن


قضا : سرنوشت
غزا : جنگ


محنت : رنج
مهنت : خدمت کردن

 

مشاهده در اینستاگرام