رضا برحمت کارشناس ارشد زیست شناسی

 

رضا برحمت

 

پایان نامه رضا برحمت
عنوان: مقایسة آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در کودکان مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی و کودکان غیر
            سرطانی به روش میکروسکوپی و واکنش زنجیره ای پلیمراز
 
مقطع دانشجو: کارشناسی ارشد
 
گروه : انگل شناسی
 
 استادراهنما : دکتر محمود محامی اسکوئی – دکتر عظیم رضامند
                           
اساتیدمشاور: دکتر عادل اسپوتین – دکتر نیره امینی ثانی
 
داور منتخب : دکتر تیمور حضرتیان
 
داوران: دکتر عباس شهبازی – دکتر احسان احمدپور- آقای محمد ادیب پور

یکی از دبیران زیست شناسی آموزشگاه راه فردای هشترود
نویسنده
نام دانشجو:       رضا برحمت

تاریخ دفاع: 9/12/95
 
ساعت دفاع: 11

مکان دفاع: کلاس

 

 

آثار رضا برحمت :