به محل اتصال دو یا چند استخوان به یکدیگر مفصل می گویند.

انواع مفصل کدام اند؟

مفصل ها را بر اساس نحوه اتصال استخوان ها به یکدیگر در سه گروه زیر تقسیم بندی می کنند.

  1. مفصل های ثابت
  2. مفصل های نیمه متحرک
  3. مفصل های متحرک

مفصل ثابت چگونه است؟

در این نوع از مفصل استخوان ها ثابت هستند و جابجا نمی شوند. استخوان هایی که مفصل ثابت دارند به علت داشتن لبه های کنگره ای به راحتی در هم فرو رفته و توسط بافت پیوندی در کنار هم نگه داشته می شوند.

مفصل های جمجمه و صورت به جز فک پایین از نوع ثابت هستند.

 

مفصل نیمه متحرک چگونه است؟

در این نوع از مفصل، استخوان ها می توانند حرکات محدود در جهات خاصی داشته باشند و به وسیله غضروف به هم متصل شده اند.

مفصل دنده ها، جناغ سینه و مهره های ستون فقرات از نوع نیمه متحرک هستند.

 

مفصل متحرک چگونه است؟

در این نوع از مفصل، استخوان ها به راحتی جابجا می شوند.

در ساختار مفصل متحرک، بافت غضروفی بین سطح تماس دو استخوان وجود دارد و استخوان ها به واسطه طناب های محکمی از جنس بافت پیوندی به نام رباط به هم متصل شده اند. کل ساختار مفصل درون کیسه ای قرار می گیرد که پرده ترشح کننده مایع مفصلی دارد. این مایع فضای خالی مفصل را پر کرده است.

 

انواع مفصل متحرک:

  1. مفصل گوی و کاسه ای مثل بازو و کتف
  2. مفصل زینی مثل شصت و مچ
  3. مفصل محوری مثل آرنج
  4. مفصل لولایی مثل زانو
  5. مفصل لغزنده مثل مچ پا
  6. مفصل کندیلی مثل انگشت با کف دست

 

 

منبع :http://elmnama.com