در خارج مدیریت بازرگانی در دو نوع Administration و Management است ، اما در ایران این دو عنوان در یک قالب بوجود آمده است.

در مدریت بازرگانی نوع اول (administration) فارغ التحصیلان در شغل های کارآفرین، برنامه ریز، مدیریت پرسنل مشغول میشوند.

 

در مدیریت بازرگانی نوع دوم (management) فارغ التحصیلان در شغل های مدیر تجاری ، مدیر کسب و کار و تدارکات مشغول میشوند.