ماضی ملموس

ماضی ملموس یا ماضی ناتمام :

ماضی ملموس یا ماضی ناتمام فعل را در حال اتفاق افتادن یا نزدیک به اتفاق افتادن در گذشته نشان می دهد .

مانند :  داشتم سوار تاکسی می شدم که او مهناز صدایم کرد .

ماضی ملموس از ماضی استمراری فعل اصلی همراه با ماضی مطلق فعل کمکی « داشتن » ساخته می شود . در ماضی ملموس فعل کمکی قبل از فعل اصلی می آید و هردو یعنی هم فعل کمکی و هم فعل اصلی صرف می شوند .

شخص    ماضی مطلق « داشتن » + ماضی استمراری = ماضی ملموس

اول شخص مفرد           داشتم    +     می خوردم      = داشتم می خوردم

دوم شخص مقرد          داشتی    +     می خوردی     =  داشتی می خوردی               

سوم شخص مفرد         داشت    +     می خورد         = داشت می خورد

اول شخص جمع          داشتیم    +    می خوردیم       = داشتیم می خوردیم

دوم شخص جمع          داشتید   +    می خوردید        = داشتید می خوردید

سوم شخص جمع         داشتند   +    می خوردند        = داشتند می خوردند 

..................................................................................................

ماضی ملموس نقلی

ماضی ملموس نقلی از ماضی نقلی « داشتن » و ماضی نقلی مستر فعل اصلی ساخته می شود . این ساخت فعل را در حال اتفاق افتادن یا نزدیک به اتفاق افتادن و به طریقه نقلی مستمر بیان می کند .

مانند :

عصر مثل هر روز از مدرسه درآمده و با یک نفر دیگر از معلمها داشته می رفته که ماشین زیرش می گیرد . ( جلال آل احمد )

 

 

منبع:زن متولد ماکو 3