همراه با رتبه بندی رضایت مشتریان ناحیه های پستی شهر تبریز

 

 

     نتیجه تصویری برای آیکون ستاره"نتیجه تصویری برای آیکون ستاره"نتیجه تصویری برای آیکون ستاره"نتیجه تصویری برای آیکون ستاره"نتیجه تصویری برای آیکون ستاره"اداره پست مرکزی

آدرس : آذربایجان شرقی - تبریز – خیابان ارتش جنوبی ، ایستگاه بی سیم

تلفن : 04135419611


   نتیجه تصویری برای آیکون ستاره"نتیجه تصویری برای آیکون ستاره"نتیجه تصویری برای آیکون ستاره"نتیجه تصویری برای آیکون ستاره"ناحیه پستی ولیعصر

آدرس : آذربایجان شرقی - تبریز – ولیعصر ، فلکه بارنج

تلفن: 04133317326


     نتیجه تصویری برای آیکون ستاره"نتیجه تصویری برای آیکون ستاره"نتیجه تصویری برای آیکون ستاره"ناحیه پستی شهید قاضی طباطبائی

آدرس: آذربایجان شرقی - تبریز – آزادی ، خیابان شاهد

تلفن: 04134773894


   نتیجه تصویری برای آیکون ستاره" ناحیه پستی شهرک امام

آدرس : آذربایجان شرقی - تبریز – شهرک امام ، جنب خوابگاه دانشجویان

تلفن : 04132892091


     نتیجه تصویری برای آیکون ستاره"نتیجه تصویری برای آیکون ستاره"نتیجه تصویری برای آیکون ستاره"ناحیه پستی دانشگاه تبریز

آدرس : آذربایجان شرقی - تبریز – دانشگاه تبریز ، جنب سالن شیمی

تلفن : 04133358081