د) صفت نسبی: صفتی است که به کسی یا جایی یا جانوری یا چیزی نسبت داده شود و با افزودن پسوندهایی به آخر اسم، صفت یا ضمیر ساخته می شود. (ی، ین، ینه، ه، گان، انه، انی، گانه، چی)

ی : تهرانی، آسمانی، نباتی، خودی

ین: نمکین، سیمین، دروغین

ینه: پشمینه، سیمینه، دیرینه

ه: ریزه، درسته، همه کاره، چند روزه

گان: گروگان، رایگان

انه: سالانه، روزانه، مردانه، محترمانه

انی: روحانی، جسمانی، نورانی

گانه: دوگانه، چندگانه، پنجگانه

چی: انزلیچی، گمرکچی، پنبه چی، قهوه چی، تماشاچی

 

منبع:ادبیات