مردم ایران به دو دسته تقسیم میشوند:

 

 

مردم عادی

مسوالان