نمونه سوالات چهار جوابه تذکره الکترونیکی همراه با کلید جوابات

سوالات چهار جوابه تذکره

نمونه سوالات فورم های تذکره الکترونیکی همراه با کلید جوابات

نمونه سوالات

71-ماده پانزدهم طرزالعمل ریاست انسجام امور تذکره تابعیت در مورد یکی از موضوعات ذیل بحث می کند؟

(1) اصلاح سن مندرج تذکره
(2) درج تغییر حالت مدنی در تذکره
(3) تصب فوتوی تذکره ها
(4) تجدید فوتوی تذکره
گزینه (((4))) درست است.
———————————————————————————-
72-در قانون اساسی کشور،اصل ذیل قابل تعدیل نمی باشد؟

(1) تعیین رییس جمهور
(2) لغو شورای ملی
(3) لغو کابینه
(4) پیروی از دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی
گزینه (((4))) درست است.
———————————————————————————-
73-در صورت مفقود شدن تذکره تابعیت به اساس رسید اعلان حداقل چند رسانه همگانی مثنی آن توزیع می گردد؟

(1) 2 رسانه
(2) 3 رسانه
(3) 4 رسانه
(4) 1 رسانه
گزینه (((4))) درست است.
———————————————————————————-
74-تذکره تابعیت در حالت ذیل تجدید می گردد؟

(1) اکمال سن 17 سالگی
(2) مفقود شدن
(3) هیج کدام
(4) حریق شدن
گزینه (((1))) درست است.
———————————————————————————-
75-تاریخ صدور تذکره تابعیت در یکی از موقعیت های ذیل قرار دارد؟

(1) عقب تذکره
(2) همه درست است
(3) طرف راست تذکره
(4) طرف چپ تذکره
گزینه (((3))) درست است.
———————————————————————————-
76-مورد ذیل جرم پنداشته شده مرتکب آن طبق أحکام قانون مورد تعقیب على قرار می گیرد؟

(1) تبدیل نام شخص در تذکره تابعیت الى اکمال 18 سالگی توسط مرجع مربوطه
(2) قصدا شکستاندن یا خراب نمودن تذکره تابعیت
(3) هیچ کدام
(4) تصحیح نام در تذکره تابعیت توسط مرجع ثبت احوال نفوس
گزینه (((2))) درست است.
———————————————————————————-
77-تبعه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خارج ، تحت حمایه یکی از کشور های زیر قرار دارد ؟

(1) جوامع بین المللی
(2) افغانستان
(3) افغانستان و کشور خارجی که شخص در آن زندگی می کند
(4) کشور خارجی که شخص در آن زنده گی می کند
گزینه ((()2)) درست است.
———————————————————————————-
78-در یکی از حالات ذیل بدون اعلان و تصدیق دو نفر ، تذکره مثنی توزیع می گردد؟

(1) عدم تطبیق عکس با رویت ظاهری
(2) فرسوده شدن تذکره اصلی
(3) مفقود شدن تذکره اصلی
(4)حریق شدن تذکره اصلی
گزینه (((2))) درست است.
———————————————————————————-
79-اشخاص خارجی بدون در نظر داشت یکی از تعلقات زیر به تابعیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان پذیرفته شده می تواند؟

(1)زبانی
(2)همه درست است
(3)جنم و تحصیل
(4)نژادی
گزینه (((2))) درست است.
———————————————————————————-
80-شخص بدون تابعیت و یا تبعه خارجی با یکی از شرایط ذیل به تابعیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان پذیرفته شده می تواند؟

(1) اکمال سن 18
(2)اقامت بیش از پنج سال در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان
(3)تقدیم درخواست مبنی بر طلب تابعیت
(4) همه درست است

گزینه (((4))) درست است.
———————————————————————————-

معلومات مختصر؛

نام: سوالات تذکره الکترونیکی
تعداد سوالات: 115
زبان نوشتاری: فارسی
تعداد صفحات: 10
فارمت: PDF