متن مورد نظر را با ماوس انتخاب کنید و با کلید میانبر Ctrl+Shift+F9 لینک های موجود را حذف کنید.

 

 

 

Crtl+A را بفشارید تا همه ی متن را انتخاب کنید سپس کلید میانبر بالا را عملی کنید تا متن های لینک دار لینک دار حذف شوند