اسم نکره یا ناشناخته اسمی است که در نزد مخاطب مبهم و نا معین باشد مانند: زنانی، روزی، مردانی و یک روزی.

از نشانه های نکره می توان به "ی" و "یک" و صفات مبهمی از قبیل: چند، فلان، هر، چنین و چنان اشاره کرد، مثال: چه مردی، هیچ زنی، فلان فیلم، یک روزگاری، هر شبی و.....

 

 

 

 

نکته:

"ی" بر معانی دیگری غیر از نکره هم دلالت می کند:

الف) نشانه معرفه است و آن زمانی است که پس از جمله وصفی یا مضاف الیهی بیاید مانند: " مردی که دیروز به اینجا آمد مهربان بود". دلیل آن این است که این "ی" گاهی با "این" و "آن" که از نشانه های معرفه هستند جمع می شود؛ مثل: " آن روزی که او را دیدم سر از پا نمی شناختم" بهتر است که این "ی" را موصول بگیریم نه نکره.

ب) نفی جنس و آن زمانی است که با کلمه های منفی بیاید، مانند: "فایده ای ندارد" یعنی " هیچ فایده ای ندارد" و "بی سببی" در قدیم به معنی " بی هیچ سببی".

پ) تاکید و آن در صورتی است که با نشانه های دیگر نکره همراه باشد، مانند: زودی آمد.

ت) کاهش و تقلیل، مانند: امروز پولی به من بده یعنی "پول کمی"

ث) در قدیم به معنی نوع هم بوده است.

 

ی نکره وابسته ی پسینی است که به هسته چسبیده و آن را مبهم و نامعلوم می کند

 

کتابی

انسانی

بدکاری

 

بببین وقتی به یه اسم (ی) بچشبه و معنیش رو مجهول بکنه بهش میگیم یای نکره مثل :

 دختر = دختری (تو نمیدونی کدوم دختر رو دارم میگم ، معنیش مجهوله )

 

 یا مثلا میگی درختی دیدم

 

 امیدوارم متوجه شده باشی:)