تست های کنکور فصل مولکول های اطلاعاتی (فصل 1 زیست شناسی دوازدهم):

همراه با پاسخ کلیدی

 

تست های غیر ترکیبی:

1.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست 179، سراسری داخل 98)

«در جاندارانی که عامل اصلی انتقال صفات وراثتی به غشای یاخته، متصل ……………….. وجود دارد.»

۱) است، فقط پروتئین های هیستونی همراه با دنا (DNA)ی آنها

۲) نیست، فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در دنا (DNA)ی آنها

۳) نیست، در دو انتهای هر یک از رشته های این عامل، ترکیباتی متفاوت

۴) است، در ساختار هر واحد تکرارشونده دنا (DNA)ی آنها، پیوند فسفودی استری

 

2.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست 176، سراسری خارج 98)

«در جاندارانی که عامل اصلی انتقال صفات وراثتی، به غشای یاخته متصل ……………………..»

۱) نیست، در هر فام تن (کروموزوم)، می تواند جایگاه های آغاز همانندسازی متعددی به وجود آید.

۲) است، در ساختار هر واحد تکرار شونده دنا (DNA)ی آنها، پیوند فسفودی استری وجود دارد.

۳) است، با جدا شدن دو گروه فسفات از انتهای رشته پلی نوکلئوتیدی دنا (DNA)، نوکلئوتید جدید به آن اضافه می شود.

۴) نیست، آنزیم دور کننده دو رشته دنا (DNA) از یکدیگر، می تواند نوکلئوتیدها را براساس رابطه مکملی مقابل نوکلئوتیدهای رشته الگو قرار دهد.

 

3.کدام عبارت، درباره اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، نادرست است؟ (تست 187، سراسری خارج 98)

۱) در بخش هایی از این مولکول، ساختارهای متنوعی وجود دارد.

۲) ساختار نهایی آن با تشکیل بیش از یک نوع پیوند، تثبیت می شود.

۳) هر یک از زنجیره های پلی پپتیدی آن، به صورت یک زیر واحد تاخورده است.

۴) با تغییر یک آمینواسید، ممکن است ساختار و عملکرد آن به شدت تغییر یابد.

 

تست های ترکیبی:

4.کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (تست 195، سراسری خارج 98)

«در همه جانداران، هر رنا (RNA)یی که …………… دارد، فقط …………..»

۱) در ساختار خود پیوندهای اشتراکی – از رونویسی یک ژن حاصل شده است.

۲) در ساختار خود رمزه (کدون) پایان – در درون هسته یاخته پیرایش می شود.

۳) به رشته پلی پپتیدی در حال ساخت اتصال – توسط یک رنابسپاراز (RNA پلی مراز) ساخته شده است.

۴) به رشته رمزگذار شباهت بسیار – از طریق رمزه (کدون)های خود با پادرمزه (آنتی کدون )ها ارتباط برقرار می کند.

 

5.کدام عبارت، درباره نوعی یاخته خونی که هسته دو قسمتی روی هم افتاده و میان یاخته ای (سیتوپلاسمی) با دانه های تیره دارد، درست است؟ (تست 180، سراسری داخل 98)

۱) می تواند پس از شناسایی آنتی ژن به سرعت تکثیر شود.

۲) می تواند پس از تغییر، به نوعی درشت خوار تبدیل شود.

۳) در مواردی باعث می شود تا دستگاه ایمنی به مواد بی خطر واکنش نشان دهد.

۴) در مواردی، به کمک نوعی بسپار (پلیمر) خود، مرگ برنامه ریزی شده ای را به راه می اندازد.

 

6.کدام عبارت، درباره اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد، صحیح است؟ (تست 174، سراسری داخل 98)

1) در تشکیل ساختار نهایی آن فقط سه نوع پیوند دخالت دارد.

۲) با تغییر یک آمینواسید، ساختار و عملکرد آن می تواند به شدت تغییر یابد.

۳) هر یک از زنجیره های پلی پپتیدی آن، به صورت یک زیر واحد تاخورده است.

۴) با دارا بودن رنگدانه های فراوان، توانایی ذخیره انواعی از گازهای تنفسی را دارد.

 

7.کدام عبارت، نادرست است؟ (تست 178، سراسری داخل 98)

۱) در جنین انسان، همه یاخته های خونی از یاخته های بنیادی مغز استخوان به وجود می آیند.

۲) در یک فرد بالغ، pH خون می تواند توسط پروتئینی حاوی چهار رشته پلی پپتیدی تنظیم شود.

۳) در یک فرد بالغ، یاخته های بنیادی مغز استخوان می تواند منشا انواع مختلف یاخته های خونی باشد.

۴) در جنین انسان، یک نوع یاخته بنیادی می تواند در تولید قطعات یاخته ای بی رنگ و بدون هسته ای سهیم باشد.

 


پاسخنامه تست های کنکور فصل مولکول های اطلاعاتی:

پاسخ تست های غیر ترکیبی:

پاسخ سوال 1: گزینه 3

پاسخ سوال 2: گزینه 1

پاسخ سوال 3: گزینه 3

پاسخ تست های ترکیبی:

پاسخ سوال 4: گزینه 3

پاسخ سوال 5: گزینه 3

پاسخ سوال 6: گزینه 2

پاسخ سوال 7: گزینه 1


گردآورنده: حسن لطفی

 

منبع: تست های کنکور: مولکول های اطلاعاتی - زیست یاد