برخی از نظریه پردازان اصلی مدیریت چه اعتقادی دارند؟

* نظریه فردریک دبلیو تیلور علمی است.

* نظریه هانری فایول اداری است.

* نظریه ماکس وبر بوروکراتیک است.

* نظریه التون مایو مبتنی بر روابط انسانی است.

* نظریه لودویگ فون برتالانفی سیستمیک است.

* نظریه داگلاس مک گرگور انواع مختلف کارگران است.

 

کارکنان تمایل دارند از مدیران معتبری لذت ببرند که برای آنها به عنوان افراد و حرفه ای ارزش قائل هستند.

مدیریت حوزه ای است که دائماً در حال تغییر است و هم هنر و هم علم است. بیشتر محیط‌های کاری امروزی از تئوری‌های مدیریتی متعددی برای اطمینان از خروجی بهینه کارکنان استفاده می‌کنند. در حالی که بسیاری از این سیستم ها ترکیبی از تئوری ها و استراتژی های متعدد هستند.

 

نتیجه نهایی در نظریه های مدیریت

کِی می‌گوید: «در دنیای واقعی کار، تعداد کمی از مدیران و رهبران کسب‌وکار آگاهانه از تئوری‌های مدیریت به‌عنوان چارچوب‌های سفت و سخت برای پایبندی یا به‌عنوان اصول راهنما درازمدت استفاده می‌کنند». گفته می‌شود، بسیاری تلاش می‌کنند تا آگاهانه عناصر فردی تئوری‌های مدیریتی ترجیحی خود را در سبک مدیریتی گسترده‌تر خود بگنجانند.

وقتی نوبت به اجرای تئوری های مدیریت می رسد، درک این نکته مهم است که هیچ دو کارمند یا کسب و کار یکسان نیستند. یک سبک خاص ممکن است یک کارمند را آزار دهد، در حالی که کارمند دیگری ممکن است به زیبایی پاسخ دهد. مدیریت هم هنر است و هم علم و برای یک مدیر کارآمد بودن بیش از درک برخی نظریه ها نیاز است. اینکه چگونه آنها را عملی می کنند چیزی است که مدیران خوب و بد را از هم جدا می کند.

 

منبع » Bennett Conlin