مهندسی نفت
امنیت سایبری
مهندسی هسته ای
مهندسی نرم افزار
فیزیک
علوم کامپیوتر
علم شیمی
اقتصاد
مهندسی الکترونیک
فناوری اطلاعات
مهندسی مکانیک
مدیریت عمومی
مهندسی پزشکی

مهندسی شیمی

مهندسی برق

پرستاری

فییزیوتراپی

داروسازی

فناوری هوانوردی و هواپیمایی

فناوری پزشکی

کمک یار پزشکی
مهندسی عمران
مهندسی صنایع
مدیریت ساخت و ساز
ارتباطات
بازار یابی
حسابداری
مدیریت کسب و کار
سرمایه گذاری
مدیریت
پرستار
علوم سیاسی
انگلیسی

 

 

 

10. هوانوردی و فضانوردی

9. داروخانه

7. مهندسی برق

5- اقتصاد سیاسی

3. اقتصاد و مدیریت کاربردی

2. مهندسی برق و علوم کامپیوتر

1. مهندسی نفت

 

4- پرستاری3. فیزیوتراپی2. فناوری هوانوردی و هواپیمایی1. داروسازی

 

 

 

 

10. سیستم های اطلاعات رایانه ای9- مهندسی شیمی8. کمک پزشکی7. فناوری پزشکی6. مهندسی برق5- مدیریت ساخت و ساز4- پرستاری