رتبه بندی جهانی بهترین تیم های پابجی موبایل 2021

 

 

 

 

تقسیم بندی نقش هایاسکواد

مهم ترین اصل برای گرفتن یک مرغ برای شام تیمی بازی کردن است، با آشنایی وظایف هر فرد در تیم و هدف گذاری می توان با دیگر بازیکن ها ارتباط بر قرار کرد.

 

نفر اول اسکواد : مهاجم / رهبر

نفر دوم اسکواد : تمام کننده / متجاوز

نفر سوم اسکواد : مدافع / اسنایپر / تاکتیک کار

نفر چهارم اسکواد : کاور / پشتیبان / راننده / حامی