ایمیل شخصی info@gatesfoundation.org
ایمیل رسانه ای و تبلیغاتی media@gatesfoundation.org