قیمت در شهریور ماه  98!!!

( توجه به افزایش قیمت )

 

قیمت انواع پرنده مرغ عشق
مرغ عشق نر ماده
معمولی بالغ 60 هزار تومان 65 هزار تومان
معمولی نابالغ 40 هزار تومان 45 هزار تومان
چشم قرمز (هلندی)بالغ 70 هزار تومان 80 هزار تومان
چشم قرمر (هلندی)نابالغ 65 هزار تومان 70 هزار تومان
اهلی بالغ 90 هزار تومان 100 هزار تومان
سخنگو 300 هزار تومان 500 هزار تومان
پروانه ای 400 هزار تومان 400 هزار تومان
انگلیسی 600 هزار تومان 600 هزار تومان
اهلی نابالغ 45 هزار تومان  60 هزار تومان

 

جدید !!

قیمت در شهریور ماه 98

توجه :

هر چه خوشرنگ تر گران تر !!

هر چه بزرگ تر گران تر !!

هر چه سبز تر گران تر!!

هرچه اهلی تر گران تر !!

هرچه شاداب تر گران تر !!

هرچه پر نگار تر گران تر!!

 

budgerigar - Melopsittacus undulatus - budgie